Motivatie voor de actie site Oud Sint-Jan
Doelstelling van de actie:

De oorspronkelijke bestemming van de site is zorgverstrekking en bezinning. Dat blijkt uit het bestaan van de eeuwenoude kloosters, ziekenhuizen en andere activiteiten zoals hierboven beschreven. Deze activiteiten hebben jarenlang een stempel gedrukt op de site en omgeving, maar zijn sinds 1976 verhuisd. Het onroerend goed en de sfeer is gebleven.
Bij de verkoop van het hospitaal op de site Oud Sint Jan aan de stad Brugge door het OCMW werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat de site enkel kan bestemd worden voor openbaar nut.
Reeds hebben enkele activiteiten vreemd aan deze bestemming het specifieke karakter van de site aangetast.

Daarom ondersteunen we het herinrichten van de site

  1. zodat het karakter van openbaar nut geëerbiedigd blijftimage2

  2. zodat een sfeer gecreëerd wordt, die de oorspronkelijke bestemming van de site benadert

  3. zodat de open ruimte en groenaanleg maximaal  behouden blijft.

 

De omgeving rond de site Oud Sint-Jan “ De Meersen” is een specifieke Brugse volksbuurt aan de rand van het toeristische circuit: laaggelegen, kleinschalig en met relatief smalle straten.
Reeds hebben enkele ingrepen en het toenemend verkeer het specifieke karakter van de buurt aangetast.


Daarom ondersteunen we de maatregelen

  1. voor het behoud van het straatbeeld, de kleinschaligheid van de omgeving rond de site Oud Sint-Jan, meer bepaald het gebied van de Meersen, Goezeputstraat en Korte Volderstraat. image4

  2. voor de harmonie in karakter en sfeer tussen de buurt en de site Oud Sint-Jan .

  3. voor het verkeersarm en veilig maken van de buurt met prioriteit voor voetgangers en fietsers.

  4. voor het verbeteren van wooncomfort van de bewoners van de buurt.

  5. Daarom verzetten we ons tegen projecten en maatregelen die tegen deze doelstelling ingaan.

Concreet richten we onze actie op

- Het behoud van alle nog bestaande bovenvermelde gebouwen op de site Oud Sint Jan, behalve eventueel recente aanbouwen van na 1950 o.a. door het aanvragen van de bescherming van de neogotische gebouwen van de oude kraamkliniek in de Oostmeers en van de neogotische gebouwen in de Mariastraat. ( zie erfgoedbewaking, initiatieven)

image6- Het behoud van de thans bestaande open ruimtes. Het herinrichten van deze open ruimtes  als groenzone volgens de plannen van een middeleeuwse kloostertuin, met een zo klein mogelijke parkeerruimte voor eigen personeel, geïntegreerd in het groen.

- Het integreren en renoveren van het koetshuis en de viaduct met torentjes in deze groenzone.

- Het tegengaan van de commercialisering van de site en het weren van het exploiteren van de site als parking (zowel bovengronds als ondergronds), maar het bevorderen van de site als studie-, museum- en kunstencentrum.

- Het  autoluw, veilig en kleinschalig houden van de omgeving en het herinrichten van de straten  ( bredere voetpaden, snelheidsbeperkende aanleg van de straten, weren van zwaar verkeer en bussen).

- Het meehelpen bij het opmaken van de visie, masterplannen en andere plannen in verband met de site en de omgeving met ernstige inspraak van de bewoners.

De directe risico’s die onze doelstelling bedreigen

- Het ontbreken van een visie en een masterplan voor de site

- Het slopen van het koetshuis ( zie declasseringsbesluit), ondertussen is het declasseringsbesluit ingetrokken en het koetshuis behouden en herbestemd

- Het bezetten van open ruimte

- Het geplande grootschalige zogezegde Museum of History ( dat geen museum is, maar een complex met drie filmzalen waar met 3D technieken een episode van het Brugse verleden geëvoceerd wordt voor het onthaal van toeristen). Ondertussen is dit project niet doorgegaan op de site Oud Sint-jan maar op de Brugse Markt.

- De huidige bovengrondse parkeerzone ( grote troosteloze asfaltvlakte voor 200 plaatsen).

- De geplande uitbreiding van het huidige congrescentrum in de 19de eeuwse gebouwen tot een volwaardig congrescentrum met alles erop en eraan over de ganse site.
(uitbreiding van de grootschaligheid) (Het plan gaat voorlopig niet door)

- De geplande ondergrondse rotatieparking voor 500 plaatsen met 6 verdiepingen onder de grond (verhoogde verkeersdruk in de omgeving met meer onveiligheid en meer fijn stof, risico voor stabiliteit van de oude gebouwen op de site en de gebouwen in de omgeving door de enorm diepe bouwput, risico met de grondwaterspiegel , …

- Eventueel grotere parking voor de uitbreiding van het congrescentrum.

- De commercialisering van de site o.a. via het verkeerde gebruik van de erfpacht door de privé-firma’s  (bijv. lounge bar B- In, cafe El mundo, nv SEC @ Bruges: het gebruik van de congresruimte voor fuiven en andere storende evenementen,  bijv. nv MOH NV: het  gebruik van het MOH gebouw voor commercialisering en andere activiteiten  dan het onthaal van toeristen).

Het hospitaal "Notre Dame à la Rose" in Lessines

image8

Een mooi voorbeeld  waar het gezond verstand voor behoud van het erfgoed het heeft gewonnen op kortzichtige exploitaie is het hospitaal van Notre Dame à la Rose, gebouwd in 1243 te Lessines aan de Dender.





image10


Ook hier wou men een parking aanleggen maar dank zij de alertheid en doortastendheid van de erfgoedbewaking is de parking er niet gekomen en is deze site gerenoveerd: het is een van de best bewaarde historische hospitaalsites zelfs met behoud van tuin en hospitaalboerderij.

zie www.notredamealarose.com